Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

16/2019 – Turystyka – podejmowanie działalności

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 16 – 30 września 2019r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Zakładane wskaźniki

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru

Załącznik nr 3 – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 – Dodatkowe wytyczne dla Wnioskodawców

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

Biznesplan

Biznesplan (wersja edytowalna)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Tabela finansowa

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji

RODO_klauzule_19.2

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Informacje pomocnicze przy wypełnieniu formularzy przygotowanych w formacie MS Excel

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022

Formularz wycofania wniosku

Protest

Formularze umów wraz z załącznikami:

Umowa o przyznanie pomocy

Załącznik – wykaz działek ewidencyjnych

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji

Formularz wniosku o płatność:
(Składając wniosek o płatność należy pobrać aktualny wniosek ze strony UM)

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Oświadczenie do załącznika VIII.A.18 do wkładu rzeczowego

Oświadczenie do załącznika VIII.A.19 do listy obecności

Uwaga!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków
–Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku. Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji, dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– Podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy pracownicy biura nie sprawdzają poprawności sporządzonej dokumentacji ani jej kompletności. W celu sprawdzenia przygotowanej dokumentacji prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentów w ostatnich dwóch dniach trwania naboru.

Data publikacji: 23 sierpnia 2019

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020