Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

10/2018 – Turystyka

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby informuje, że w dniach 5 – 23 marzec 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH. Wszystkie informacje związane z naborem znajdują się poniżej.

OGŁOSZENIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Zakładane wskaźniki

Załącznik nr 2 – Kryteria wyboru

Załącznik nr 3 – Lista wymaganych dokumentów

Załącznik nr 4 – Dodatkowe wytyczne dla Wnioskodawców

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCÓW:

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Biznesplan

Biznesplan (wersja edytowalna)

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

Tabela finansowa

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wersja edytowalna)

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

Formularz wycofania wniosku

Protest

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022

Formularz umów wraz z załącznikami:

Umowa o przyznanie pomocy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Załącznik nr 3 do umowy

Załącznik nr 3a do umowy

Formularz wniosku o płatność:
(Składając wniosek o płatność należy pobrać aktualny wniosek ze strony UM)

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność (wersja edytowalna)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

Instrukcja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Uwaga!!!
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z przyjmowaniem wniosków:
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku. W obecnych naborach wniosków Urząd Marszałkowski da Państwu 7 dni na uzupełnienie braków, poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację można podejść do biura STK w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy tylko o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzenia dokumentacji w trakcie przyjmowania wniosków!

Data publikacji: 16 lutego 2018

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020