Tworzenie i rozwój mikroprzeds. - archiwum naborów

Drukuj

IV tematyczny nabór na działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 10 VI - 1 VII 2013 r.

Ogłoszenie o IV naborze wniosków

Temat naboru: „Stworzenie szlaku parków rekreacyjno – naukowych”

Kryterium dostępu weryfikowane na etapie zgodności operacji z LSR:

  1. Projekt dotyczy w 100 % inwestycji związanych z tworzeniem parków rekreacyjno – naukowych

Limit dostępny na nabór: 200 tys. zł

Broszura informacyjna dotycząca tematycznych naborów


III nabór na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 19 III - 10 IV 2012 r.

Ogłoszenie o III naborze wniosków

Spotkania informacyjne w Żukowie, Przywidzu i Kartuzach


II nabór na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 11 IV - 2 V 2011 r.

Ogłoszenie o II naborze wniosków

Spotaknie informacyjne i warsztaty z wypełniania wniosków

27 października 2010 r. odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków STK na którym ustalono minimalny próg wymagań jakie musi spełnić beneficjent aby otrzymać dofinansowanie. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi co najmniej 1 punkt za kryteria: „Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze lub kulturowe”, „Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej”.


I nabór na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 10 - 24 V 2010 r.

Ogłoszenie o I naborze wniosków

Spotkanie informacyjne i warsztaty z wypełniania wniosków

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi