Tworzenie i rozwój mikroprzeds. - wyniki naborów

Drukuj

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach IV tematycznego naboru na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W ramach IV tematycznego naboru wniosków na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", który trwał w terminie od 10 czerwca do 1 lipca 2013 roku do biura STK wpłynął 1 wniosek. Tematem naboru było stworzenie szlaku parków rekreacyjno – naukowych. Po dokonanej ocenie wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinasowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach III naboru na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W ramach III naboru na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",który odbył się w dniach 19 marca

- 10 kwietnia 2012 r. do biura STK wpłynęło 10 wniosków. Po przeprowadzonej procedurze oceny wszystkie wnioski

uznano za zgodne z LSR i ocenione pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Powyżej znajduje się lista projektów wybranych

dofinansowania.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach II naboru na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

W ramach II naboru na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", który trwał od 11 kwietnia do 2 maja 2011 r. do biura STK

wpłynęło 14 wniosków. Wszystkie wnioski poddane zostały procedurze oceny.  W pierszej kolejności wnioski oceniano pod

kątem zgodności z LSR i wszystkie uznano za zgodne z LSR. Dalsza weryfikacja polegała na ocenie wniosków pod kątem

lokalnych kryteriów wyboru. Powyżej znajduje się lista projektów wybranych do finansowania.


W ramach I naboru na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", który trwał od 10 do 24 maja 2010 r. do biura STK wpłynęło

6 wniosków. W pierszej kolejności wszystkie wnioski poddane zostały ocenie pod katem zgodności z LSR. Wszystkie wnioski

uznane zostały jako zgodne z LSR i przeszły do dalszej weryfikacji. Tym razem oceniano je pod kątem lokalnych kryteriów

wyboru. Po ocenie powstała lista projektów ocenionych.

Informujemy, że zakończona została procedura oceny wniosków. W wyniku przeprowadzonego naboru powstała

lista projektów wybranych do realizacji oraz lista projektów niewybranych do realizacji.

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi