Róźnicowanie w kierunku dział. nierol. - archiwum naborów

Drukuj

III tematyczny nabór na działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 10 VI - 1 VII 2013 r.

Ogłoszenie o III naborze wniosków

Temat naboru: „Stworzenie szlaku parków rekreacyjno – naukowych”

Kryterium dostępu weryfikowane na etapie zgodności operacji z LSR:

  1. Projekt dotyczy w 100 % inwestycji związanych z tworzeniem parków rekreacyjno – naukowych

Limit dostępny na nabór: 150 tys. zł

Broszura informacyjna dotycząca tematycznych naborów


II nabór na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 19 III - 10 IV 2012 r.

Ogłoszenie o II naborze wniosków

Spotkania informacyjne w Żukowie, Przywidzu i Kartuzach


I nabór na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 11 IV - 2 V 2011 r.

Ogłoszenie o I naborze wniosków

Spotkanie informacyjne i warsztaty z wypełniania wniosku

27 października 2010 r. odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Członków STK na którym ustalono minimalny próg wymagań jakie musi spełnić beneficjent aby otrzymać dofinansowanie. Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi co najmniej 1 punkt za kryteria: „Projekt przyczyni się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze lub kulturowe”, „Wielkość gospodarstwa rolnego na jakim gospodaruje wnioskodawca za rok poprzedzający rok składania wniosków”.

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi