Różnicowanie w kierunku dział. nierolniczej - wyniki naborów

Drukuj

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach III tematycznego naboru na "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

W ramach III tematycznego naboru wniosków na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", który trwał w terminie od 10 czerwca do 1 lipca 2013 roku do biura STK wpłynął 1 wniosek. Tematem naboru było stworzenie szlaku parków rekreacyjno – naukowych. Po dokonanej ocenie wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do dofinasowania, która znajduje się powyżej.


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach II naboru na "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

W ramach II naboru na działanie "Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej", który odbył się w dniach

19 marca - 10 kwietnia 2012 r. do biura STK wpłynęło 6 wniosków. Po przeprowadzonej procedurze oceny wszystkie

wnioski uznane zostały jako zgodne z LSR i ocenione pod katem lokalnych kryteriów wyboru. Powyżej znajduje się

lista projektów wybranych do dofinansowania


Lista projektów wybranych do realizacji w ramach I naboru na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

W ramach I naboru na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", który trwał od 11 kwietnia do 2 maja 2011 r.

do biura STK wpłynęło 8 wniosków. Wszystkie wnioski poddane zostały procedurze oceny. W pierszej kolejności wnioski

oceniano pod katem zgodności z LSR. Jeden wniosek został uzany jako niezgodny z LSR, jednak po odwołaniu wszyscy

obecni na posiedzeniu Członkowie Rady ocenili go ponownie i tym razem uznany został jako zgodny z LSR. Wszystkie

zgodne z LSR wnioski podlegały dalszej weryfikacji, tym razem pod kątem lokalnych kryteriów wyboru. Powyżej znajduje

się lista projektów wybranych do dofinansowania.

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi