Leader 2007-2013

Drukuj

Leader 2007-2013

Leader jest 4 osią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Leader ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp. oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane Lokalną Grupą Działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.

LGD powołało Radę, w której co najmniej 50% osób na poziomie decyzyjnym, stanowić mają partnerzy gospodarczy i społeczni. To Rada wybierać będzie projekty, zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, które mają zostać realizowane. Taki system decyzyjny ma na celu wzmocnienie spójności podejmowanych decyzji. Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej.

Oś 4 Leader dzieli się na trzy działania:

·                   Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

·                   Wdrażanie projektów współpracy

·                  Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

 

Pierwsze działanie jest skierowane do mieszkańców LGD, którzy mogą pozyskać pieniądze w ramach jednego z czterech działań, na które się ono dzieli:

·                   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

·                   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

·                   Odnowa i rozwój wsi

·                   Małe projekty

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi