Członkostwo

Drukuj

Obecni członkowie Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.

 

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zgodnie z zapisami Statutu zrzesza osoby fizyczne i prawne popierajace cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

•  zwyczajnych

•  wspierajacych

•  honorowych

 

Członkiem  zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:

          posiada pełnię zdolności do czynności prawnych

      •     nie jest pozbawiona praw publicznych

         złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów     

          i podejmowania działań na rzecz ich realizacji.

 

 Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:

           popiera działalność Stowarzyszenia,

           uznaje jego Statut

           udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej

 

Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Na rok 2012 wysokość składek członkowskich określa Uchwała nr 285/2014 z dnia 15 października 2014 roku.

 

Wpisanie na listę członków Stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i odesłaniu (dostarczeniu) do biura Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.

 

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia dla osób fizycznych

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia dla osób fizycznych prowadzących Gospodarstwo Agroturystyczne

Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia dla osób prawnych - Stowarzyszenia

Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia dla firm


Z a ł ą c z n i k i
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi