O LGD

Drukuj

Władze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby założone zostało w 1996 r. Celem założycieli – kaszubskich samorządów lokalnych – było podejmowanie wspólnych działań promocyjnych w celu rozwoju turystyki i promocji Ziemi Kaszubskiej. W ramach swojej działalności STK było uczestnikiem wielu imprez wystawienniczych zarówno krajowych jak i zagranicznych, podczas których prezentowało walory turystyczne i przyrodnicze Kaszub. Wydało szereg publikacji promocyjnych, organizowało szkolenia i konferencje oraz realizowało projekty służące rozwojowi regionu.
Proces formowania się i nadania Stowarzyszeniu roli Lokalnej Grupy Działania został zainicjowany przez członków Stowarzyszenia w połowie 2004 roku, kiedy to zrodziła się idea realizacji Programu Leader+ i organizacji LGD na obszarze Szwajcarii Kaszubskiej. W ramach Pilotażowego Programu Leader+ trwającego w Polsce w latach 2004 – 2006 STK zrealizowało dwa projekty. Wynikiem pierwszego z nich było zaktywizowanie mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej, którzy wspólnie stworzyli Zintegrowaną Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla naszego regionu. Jednocześnie Stowarzyszenie w ramach projektu dostosowało swoje struktury i otrzymało status Lokalnej Grupy Działania. Drugi projekt był realizacją zaplanowanych w ZSROW przedsięwzięć.
Nowy okres programowania, który trwa od 2007 r. przewiduje znaczne środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich poprzez Lokalne Grupy Działania działające na terenie całego kraju w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Dzięki aktywności mieszkańców Szwajcarii Kaszubskiej i przy ich szerokim udziale opracowana została Lokalna Strategia Rozwoju dla 9 gmin: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Przywidz, Sierakowie, Somonino, Sulęczyno, Stężyca i Żukowo. Na jej realizację Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Lokalna Strategia Rozwoju zakłada wsparcie dla szeregu przedsięwzięć podejmowanych przez mieszkańców i instytucje publiczne mające służyć poprawie jakości życia na naszym obszarze oraz szeroko rozumianemu rozwojowi pięknej Ziemi Kaszubskiej.
Objęte LSR gminy wchodzą w skład powiatu kartuskiego (8 gmin) oraz powiatu gdańskiego (gmina Przywidz).
Całkowita powierzchnia obszaru Lokalnej Grupy Działania wynosi 1 250 km2 co stanowi 6,83 % całej powierzchni województwa pomorskiego – największą gminą obszaru jest gmina Kartuzy (207 km2), najmniejszą - gmina Chmielno (79 km2 powierzchni).
Według danych GUS w 2006 roku obszar LGD zamieszkiwało w sumie 115 131 osób (liczba ludności zameldowanej na pobyt stały). Najliczniejsza grupę stanowią mieszkańcy gminy Kartuzy (27,07%) – najmniejszym udziałem w tym zakresie charakteryzują się natomiast mieszkańcy gminy Sulęczyno – 4,27%.
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi