XL Walne Zgromadzenie Członków STK

Drukuj

                                           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby na XL Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.30 w Restauracji „Złota Jesień” w Kartuzach przy ul. Polnej 17.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.00.

PROGRAM:

1.      Powitanie członków STK

2.      Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK

3.      Przyjęcie porządku obrad

4.      Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu za 2015 rok

5.      Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli za 2015 rok

6.      Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2015 rok

7.      Podjęcie uchwały o przeksięgowaniu wyniku działalności za 2015 rok

8.      Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2015 rok 

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady za ocenę wniosku

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie – odpłatnej działalności STK

11.   Wybór Komisji Skrutacyjnej

12.   Wybór Prezesa STK VII kadencji

13.   Wybór Członków Zarządu STK VII kadencji

14.   Wybór Członków Komisji Rewizyjnej STK VII kadencji

15.   Prezentacja możliwości wsparcia rozwoju lokalnego ze środków działania LEADER w ramach PROW 2014 - 2020

16.   Wolne wnioski

17.   Zakończenie obrad

18.   Obiad

W związku z dużą wagą podejmowanych decyzji prosimy o niezawodne przybycie oraz potwierdzenie swojej obecności telefonicznie bądź e-mailem (asiak@kaszuby.com.pl) do dnia 24.06.2016 r.

Zapraszamy!

STK (2016-06-16 14:56)
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w Kartuzach,
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi