Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

LV Walne Zgromadzenie Członków STK

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na LV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, które odbędzie się w poniedziałek 27 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury „Spichlerz” w Żukowie, przy ul. 3 Maja 9C.

W przypadku braku quorum drugi termin Walnego odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11.15.

PROGRAM:

 1. Powitanie członków STK
 2. Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków STK
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Prezesa STK z prac Zarządu w 2023 r.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli za 2023 rok
 6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2023 rok
 7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi STK za 2023 rok
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w ramach LSR 2021 – 2027
 9. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do dokonywania zmian w kryteriach wyboru projektów
 10. Omówienie i przyjęcie zmian w Regulaminie Rady
 11. Powołanie Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów członków Rady
 12. Wybór członków Rady STK
 13. Przyznanie nagród rocznych dla członków Zarządu STK
 14. Wolne wnioski

Ze względu na dużą wagę podejmowanych decyzji liczymy na Państwa osobistą obecność.

» Zobacz wszystkie aktualności » Przejdź do strony głównej

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020