Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Członkostwo

Obecni Członkowie Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby zgodnie z zapisami Statutu zrzesza osoby fizyczne i prawne popierajace cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  • zwyczajnych
  • wspierajacych
  • honorowych

Członkiem  zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która:

  • posiada pełnię zdolności do czynności prawnych
  • nie jest pozbawiona praw publicznych
  • złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań na rzecz ich realizacji.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która:

  • popiera działalność Stowarzyszenia,
  • uznaje jego Statut
  • udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej

Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Na rok 2016 wysokość składek członkowskich określa Uchwała nr 326/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.

Wpisanie na listę członków Stowarzyszenia następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanego po wypełnieniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i odesłaniu (dostarczeniu) do biura Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby.

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia dla osób fizycznych

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia dla osób fizycznych prowadzących Gospodarstwo Agroturystyczne

Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia dla osób prawnych – Stowarzyszenia

Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia dla firm

Data publikacji: 30 czerwca 2016

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020