Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Wniosek o płatność

Podstawą rozliczenia projektu jest złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin złożenia każdorazowo określany jest w umowie o przyznanie pomocy

WAŻNE! Dostępne są dwa rodzaje formularzy:

  1. Dla beneficjentów realizujących operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  2. Dla beneficjentów realizujących operację w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej

Ponadto wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu

Aktualne formularze dostępne są na stronie UM

Inne ważne kwestie związane z rozliczeniem projektu:

  • należy pamiętać, o wpisaniu tożsamego kodu PKD we wniosku, biznesplanie jak i w CEIDG. Należy wskazać główny/ przeważający kod
  • adres miejsca wykonywania działalności musi być zgodny z umową o przyznanie pomocy
  • do WOP należy dołączyć rachunek bankowy posiadający czytelny podpis, nazwę banku, podpis przedstawiciela banku lub wydruk z bankowości elektronicznej z klauzulą, że dokument nie wymaga stempla ani podpisu
Data publikacji: 24 sierpnia 2020

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020