Funkcjonowanie LGD

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby jako Lokalna Grupa Działania funkcjonuje na mocy zawartych umów:
– Umowy ramowej Nr 00003-6933-UM1110014/15,
– Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00005-6937-UM1100001/16,
jest zobowiązane do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022, w tym realizacji Planu Komunikacji. Łączna kwota środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD wynosi 2.650.000 zł.
Poniżej zamieszczono aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem LGD.

Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizowanych przez LGD operacji w okresie: 01.06.2016r – 31.12.2016r. oraz informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych przyznanych na wsparcie funkcjonowania LGD.

 Lp.  Rodzaj kosztu  Kwota w zł
1 Wynagrodzenia pracowników biura LGD wraz z kosztami pochodnymi 107 594,19
2 Prowadzenie biura 28 046,50
3 Szkolenia dla pracowników 0,00
4 Aktywizacja 21 195,51
5 Ocena operacji przez Radę LGD 20 200,00
6 Pozostałe koszty LGD 32 591,05
           RAZEM: 209 627,25
Data publikacji: 6 marca 2017

eu-mainlogo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Cel i efekt operacji: sprawne i skuteczne wdrażanie LSR
Nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020